thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô

thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô 9. Tiền ký quỹ tham gia đấu giá: 20. 000000 đồng/ tổ chức, cá nhân Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị liên hệ với phòng Tổ chức Hành chánh (điện thoại: 0282260538– 0282260568– 0947366969) để mua hồ sơ theo quy định. TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu - Chủ tịch HĐTV (để báo cáo) - Ban...
Xem chi tiết

thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô

thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô https://muaban.net/images/logo/muaban.svg Cty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh thông báo về việc bán đấu giá xe ôtô Quận Bình Thạnh, TP.HCM Ngày đăng: Hôm nay - Mã tin: 68940345 THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá xe ô tô Zace biển số 51A – 497.95 của công ty TNHH một thành viên Địa ốc Bình Thạnh _________________________ Căn cứ Biên bản họp ngày 16 tháng 08 năm 2023 của Hội...
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41

Báo cáo Tài chính năm 2022 theo NĐ 41
Xem chi tiết

TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất

Khi chuyển mục đích sử dụng, phần đất ở vượt hạn mức phải nộp tiền gấp 3,5-4,5 lần tùy theo khu vực.Ngày 6-7, UBND TP.HCM ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Quyết định này bãi bỏ Quyết định 64 về hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất mà UBND TP đã ban hành...
Xem chi tiết

Cần 'thuốc tăng trọng' cho bất động sản?

Để cứu thị trường bất động sản (BĐS), còn một nguồn vốn khác từ ngân sách thông qua các khoản hỗ trợ lãi suất cho vay mua nhà ở. Đây được coi là liều thuốc tăng trọng cần thiết để chống suy kiệt trước cuộc khủng hoảng kéo dài.Đầu tuần, ngồi uống café sáng với một doanh nhân ngành thép, tôi hỏi: "Dạo này bác mần ăn ra...
Xem chi tiết

Đề xuất tách căn hộ thành dưới 40m2 để "cứu" thị trường

"Căn hộ trên 70m2 được phép chia hai hoặc ba thành những căn hộ dưới 40m2. Nhà nước nên khhuyến kích đầu tư và khẩn trương ban hành các quy định hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư căn hộ dưới 40m2".Đó là nội dung trong văn bản của công ty TNHH Địa ốc Đất Lành kiến nghị gửi Bộ Xây dựng và...
Xem chi tiết

Bơm tiền “khủng khiếp”: Gần 300.000 tỷ đồng đi đâu mất hút

Phát biểu trên diễn đàn Quốc hội mới đây, Thống đốc Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra một lượng tiền có thể nói là “khủng khiếp”! Cụ thể, cơ quan này đã mua vào 9 tỷ USD, cung ứng ra thị trường là 180.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 2/2012, Ngân hàng...
Xem chi tiết

Giá vàng mất 340.000 đồng một lượng

Thị trường vàng thế giới vừa có ngày giảm lớn nhất kể từ tháng 2, mất gần 30 USD mỗi ounce khiến giá trong nước cũng hạ theo. Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI hạ mạnh cả hai chiều mua và bán vàng SJC sáng nay xuống 41,62 - 41,72 triệu đồng. So với chốt ngày hôm qua, giá mất 340.000 đồng. Tương tự, tại TP...
Xem chi tiết
Từ khóa Thành phố Loại tin đăng
Loại địa ốc Tình trạng pháp lý  

Thư viện luậtXem tất cả

Thông tư số 140/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ

Ngày 21 tháng 8 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 140/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn...

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung lên mức 1.050.000...

Văn bản số 2857/UBND-ĐTMT ngày 8/5/2008 của UBND TP. HCM

Văn bản số 2857/UBND-ĐTMT ngày 8/5/2008 của UBND TP. HCM Về thực hiện điều chỉnh giá và hợp...

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008

Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ Xây dựng V/v ban hành quy chế cấp chứng chỉ Kỹ sư...

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008...

Nghị định 120/2010/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP  ngày...

Được đăng bộ trên giấy hồng sau khi chuyển nhượng

Bộ Tài nguyên - môi trường vừa ban hành Thông tư 22 quy định bổ sung về cấp...

Thành viên đăng nhậpSàn giao dịch BĐSXem tất cả

Đang cập nhật thông tin

Thông tin tỉ giá

  Tỷ giá (Exchange rate)
(Vietcombank)
 
(Sacombank)